King Salman Park Visitor Centre

Riyadh, Saudi Arabia (2024)