Haiti National Palace

Port-au-Prince, Haiti (Current)